Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • ACCESUL LA SITE

Societatea SC Negociat.ro SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății SC Negociat.ro SRL, fără acordul scris al acesteia.  Pentru o conciliere internă gratuită, luați legatura cu Contor Adrian la telefon +40770 786 416, e-mail contact@negociat.ro

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Negociat.ro și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal. Conform cerinţelor Regulamentului general privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, SC Negociat.ro SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?  Compania românească, SC Negociat.ro SRL („Negociat.ro”) este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

SC Negociat.ro SRL Loc. Alba Iulia, str. Regina Maria nr.7, Jud. Alba, România  Reg.Com J01/103/2017  CUI RO 37019088

Unde vă stocăm datele? Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE).

Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a serviciilor și produselor pe care vi le oferim.  Datele personale pe care le colectăm sunt cele pe care ni le furnizați în vederea accesului la serviciile noastre.  La modul general, colectăm și stocăm pe o perioadă nedeterminată și prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele dumneavoastră,
 • adresa (adresele) de e-mail,
 • adresa de corespondență
 • numărul de telefon pe care ni-l furnizați (de serviciu/personal).
 • IP
 • numărul comenzii
 • suma tranzacției
 • data tranzacției

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SC Negociat.ro SRL(„Negociat.ro”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31206 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE , Negociat.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.  Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe negociat.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului, cu scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților. Înregistrarea unei comenzi se poate realiza doar prin acceptarea acestor termeni, iar aceasta presupune contactul telefonic pentru confirmarea comenzii, transmiterea de emailuri privind statusul comenzii sau transmiterea de SMS-uri pentru ca dumneavoastră să fiți în permanență informați despre stadiul comenzilor înregistrate, sau ulterior pentru transmiterea de emailuri privind solicitarea de recenzii la produsele comandate.  

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Negociat.ro, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 31206, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Negociat.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfașurarea și/sau derularea de către Negociat.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Negociat.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.  Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.  Pe baza unei cereri scrise, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:  - să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;  - să interveniți asupra datelor transmise;  - să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară; - să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege; - să descărcați toate datele dumneavoastră.  Astfel, negociat.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou, solicitare de review-uri sau alte mesaje speciale.  negociat.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul negociat.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.  Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.  De asemenea, negociat.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.  Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că negociat.ro prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Negociat.ro, cu excepția următoarelor situații:  * aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;  * aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;  * aveți o datorie neplătită la negociat.ro, indiferent de metoda de plată;  * dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;  * cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;  * dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opoziție

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ

Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

(10) Dreptul de a vă adresa justiției

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către Negociat.ro a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

Ne puteți contacta:

 • prin e-mail - la adresa: suport@negociat.ro;
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa Alba Iulia, str. Regina Maria nr.5, Jud. Alba
 • telefonic - la numărul: 0376448484