UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL (1910 produse)
Scule electrice si unelte
Auto, Moto
Accesorii auto Tuning auto
Reparatii si echipamente auto Echipamente profesionale
Electrocasnice si Climatizare

Termeni si Conditii UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL

5.1. Clientul/Cump?r?torul poate efectua comenzi pe Site, prin ad?ugarea Bunurilor ?i/sau Serviciilor dorite în co?ul de cump?r?turi, urmând a finaliza comand? efectuând plata prin una dintre modalit??ile indicate expres. Odat? ad?ugat în co?ul de cump?r?turi, un Bun ?i/sau un Serviciu este disponibil pentru achizi?ie în m?sur? în care exist? stoc disponibil pentru aceast?. Ad?ugarea unui Bun/Serviciu în co?ul de cump?r?turi, în lipsa finaliz?rii Comenzii, nu atrage dup? sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automat? a Bunului/Serviciului. 5.2. Prin finalizarea Comenzii Cump?r?torul consimte c? toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cump?rare, sunt corecte, complete ?i adev?rate la dat? plas?rii Comenzii. 5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cump?r?torul consimte c? Vânz?torul poate s? îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânz?tor, în orice situa?ie în care este necesar? contactarea Cump?r?torului. 5.4. Vânz?torul poate anula Comand? efectuat? de c?tre Cump?r?tor, în urm? unei notific?ri prealabile adresate Cump?r?torului, f?r? nicio obliga?ie ulterioar? a vreunei p?r?i fa?? de cealalt? sau f?r? c? vreo parte s? poat? s? pretind? celeilalte daune-interese în urm?toarele cazuri: 5.4.1. neacceptarea de c?tre banca emitent? a cardului Cump?r?torului, a tranzac?iei, în cazul pl??ii online; 5.4.2. invalidarea tranzac?iei de c?tre procesatorul de carduri agreat de UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION, în cazul pl??ii online; 5.4.3. datele furnizate de c?tre Client/Cump?r?tor, pe Site sunt incomplete ?i/sau incorecte; 5.5. Cump?r?torul are dreptul s? se retrag? din Contract, respectiv s? returneze un Bun sau s? renun?e la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, f?r? invocarea niciunui motiv ?i f?r? a suport? alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renun?are la un Serviciu expir? în termen de 14 zile de la: – ziua în care Cump?r?torul într? în posesia fizic? a ultimului Bun – în cazul în care Cump?r?torul comand? printr-o singur? comand? produse multiple care vor fi livrate separat – ziua în care Cump?r?torul într? în posesia fizic? a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livr?rii unui produs care const? din mai multe loturi sau piese 5.6. În cazul în care cump?r?torul decide s? se retrag? din Contract, acesta va putea complet? online formularul de retur ce se reg?se?te la adresa http://www.emag.ro/info/form/retur. 5.7. În cazul în care Clientul/Cump?r?torul solicit? retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie s? returneze ?i eventualele cadouri care au însotit produsul respectiv. În cazul în care Comand? este achitat?, Vânz?torul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dat? inform?rii Vânz?torului de c?tre Cump?r?tor asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnat? dup? cum urmeaz?: 5.7.1. pentru comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire în contul din care a fost efectuat? plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat; 5.7.2. pentru comenzile achitate cu Op/iTransfer/ -> prin virament bancar . 5.7.3. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar în depozit -> prin restituire numerar în depozit, prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar transmis de client . 5.7.4. pentru comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate. 5.8. Vânz?torul va putea amâna rambursarea sumei pân? la primirea bunurilor vândute sau pân? la primirea unei dovezi conform c?reia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit s? recupereze el însu?i bunurile (se va lua dat? cea mai recent?). 5.9. Dac? bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca ?i nou (ambalaj deschis, accesorii lipsa, bunul este deteriorat), ne rezerv?m dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea bunului în stadiul ini?ial, dup? caz,sau pentru a acoperi diferen?a de pre? rezultat? din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea cump?r?torului, vom reexpedia bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de c?tre cump?r?tor. 5.10. Cump?r?torul este responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezult? din manipul?ri altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calit??ilor ?i func?ion?rii bunurilor. În cazul în care cump?r?torul î?i exercit? dreptul de retragere dup? ce a utilizat bunurile într-o m?sur? care dep??e?te limita necesar? stabilirii naturii, caracteristicilor ?i modului de func?ionare a acestora, cump?r?torul  este responsabil pentru eventual? diminuare a valorii bunurilor. 5.11. Produsele aflate în cutia bunului precum ?i ambalajul original al acestuia fac parte integrant? din bun. Ca urmare, cump?r?torul are obliga?ia atunci când î?i exercit? dreptul de retragere din contract s? îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (f?r? etichete lipite pe acesta, f?r? t?ieturi, rupturi etc.) ?i împreun? cu toate accesoriile acestuia. Bunurile returnate ce prezint? urme de uzur? (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accept? retur numai dup? aducerea lor la conformitate, implicând  costurile de igienizare, cosmetizare,reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate ?i aducere la o form? comercial? în vederea vânz?rii c? produs Recondi?ionat / Resigilat. Valorea final? se stabile?te în func?ie de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite ?i a manoperei de recondi?ionare sau ca diferen?? dintre valoarea ini?ial? a produsului nou ?i valoarea de revânzare a produsului folosit. 5.12. În cazul în care un bun ?i/sau serviciu comandat de c?tre cump?r?tor, nu poate fi livrat de c?tre vânz?tor, acesta din urm? va informa clientul/cump?r?torul asupra acestui fapt ?i va returna în contul cump?r?torului contravaloarea bunului ?i/sau serviciului, în termen de maxim 7 (?apte) zile de la data la care vânz?torul a luat la cuno?tin?? acest fapt sau de la data la care cump?r?torul ?i-a exprimat în mod expres inten?ia de reziliere a contractului. 5.13. Disponibilitatea unui bun va fi afi?at? în Site dup? cum urmeaz?: “în stoc” – avem mai mult de 3 buc??i în stocul Universal Tools Distribution“la comand?” – bunul nu este disponibil în stocul Universal Tools Distribution  ?i pentru moment nu avem informa?ii despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului, sau poate fi disponibil în 10 zile. Dar, dac? înregistrezi o comand? pentru un bun care are în dreptul lui “la comand?”, unul dintre consultan?ii no?tri de vânz?ri va verifica ?i te va contacta ca s? î?i comunice disponibilitatea bunului.

Informatii Livrare UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL

7. Termeni ?i condi?ii de livrare 7.1. Modalit??i livrare 7.1.1.Livrarea se face în ziua în care a?i plasat comanda sau în ziua urm?toare, sau dup? caz, dup? ce toate produsele comandate au intrat în stocul nostru ?i s-au rezervat în comand? dumneavoastr?. 7.1.2.Men?iunile cu privire la eventualele probleme privind integritatea/con?inutul unor colete se fac în momentul livr?rii pe AWB sau se întocme?te un proces verbal de constatare în prezen?a agentului curierului, se refuz? primirea ?i plata coletului. Orice reclama?ii ulterioare, cu privire la aceste aspecte, sunt nule ?i nu vor fi luate în considerare. 7.1.3.Costul livr?rii comenzilor revin în sarcina clientului. 7.1.4.Pentru siguran?a unor produse este posibil ca livrarea s? fie efectuat? în ambalaje diferite, suplimentar fa?? de cel original. 7.1.5.Termenul estimat de livrare este de 1-3 zile lucratoare de la confirmarea comenzii. În perioada s?rb?torilor legale, termenul estimate de livrare se poate prelungi cu înc? câteva zile. 7.2.Livrare comenzi Modalitatea ?i condi?iile de livrare difer? în func?ie de valoarea total? a comenzii, de loca?ia unde se face livrarea ?i greutatea coletului. Comenzile pot fi livrate doar pe teritoriul României.

Informatii Garantie UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL

12. Condi?ii de garan?ie 12.1.Garan?ia se solu?ioneaz? la sediul SC UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL prezentat în pagin? de contact de c?tre SC UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL, prin repararea sau înlocuirea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea solu?ion?rii garan?iei revine în responsabilitatea SC UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL, iar expedierea se va face prin intermediul unui curierului rapid. Solu?ionarea garan?iei se face în maxim 30 zile calendaristice. Condi?iile de garan?ie sunt în conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003 ?i O.G. 174/2008. La solicitarea garan?iei este necesar? prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (serial number sau ambalaj), împreun? cu accesoriile aferente ?i copiile de pe factur? fiscal? ?i certificatul de garan?ie. În cazul în care produsele ajung neînso?ite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului f?r? a i se solu?iona garan?ia. 12.2.Nu fac obiectul garan?iei produsele care prezint? defecte fizice precum: lovituri, cr?p?turi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garan?ie deteriorate, îndep?rtate sau modificate, produsele utilizate în condi?ii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunz?toare, supunerea la varia?ii mari de temperatura ?i presiune, ?ocuri mecanice, manipulare incorect?, utilizarea produselor în condi?ii de umiditate, praf, noxe sau sub ac?iunea substan?elor chimice etc.), set?ri ?i instal?ri incorecte, surse defecte, prize f?r? impamantare, p?trunderea de lichide, metale sau alte substan?e în interiorul echipamentelor, interven?ia mecanic? sau plastic? asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul func?ionarii echipamentelor, etc.  Instalarea sau punerea în func?iune a produselor de c?tre persoane neautorizate duc la pierderea garan?iei. În cazul în care produsele sunt înso?ite de un certificat de garan?ie emis de produc?torul acestora, se aplic? procedurile ?i condi?iile men?ionate în acesta. 12.3.Conform H.G. 448/2005 privind de?eurile de echipamente electrice ?i electronice (DEEE), consumatorii au obliga?ia s? nu elimine DEEE ca de?euri municipale nesortate ?i s? colecteze selectiv aceste DEEE. Simbolul care indic? faptul c? echipamentele electrice ?i electronice fac obiectul unei colectari separate reprezint? o pubel? cu ro?i barat? cu dou? linii în form? de X. 12.4.Departamentul tehnic SC UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL poate fi contactat în scris sau telefonic la  num?rul de telefon: 0744918334 sau office@universal-tools.ro 12.5.Termenul de garan?ie este din momentul livr?rii produselor, conform datei men?ionate în factur? fiscal?. În cazul în care solicitarea de acordare a garan?iei este nejustificat? (produs func?ional), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse ?i eventuale costuri de diagnosticare (stabilite de unitatea de service). Opera?iunile de service efectuate în perioada de garan?ie vor fi men?ionate pe documente separate. Aceste documente devin partea integrant? din Certificatul de Garan?ie. Perioada de garan?ie se prelunge?te cu intervalul în care produsele s-au aflat în service. Prin semnarea prezentului certificat de garan?ie, cump?r?torul î?i asum? obliga?ia de a lua la cuno?tin?? condi?iile de garan?ie înscrise în prezen?a ?i faptul c? a primit produsele în perfect? stare.

Politica de Retur UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL

Returul se poate efectua si prin formularul de retur negociat.ro
8.Procedura de retur 8.1.Produsele achizi?ionate la distan?? (online) de c?tre consumatori se pot returna conform dispozi?iilor OUG 34/2014. Consumatorul are dreptul s? notifice în scris comerciantului renun?area la cump?rare, respectiv returnarea produsului f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucr?toare de la primirea produsului. 8.2.Renun?area la cump?rare este respectat? dac? produsele sunt trimise înapoi de cump?r?tor în acelea?i condi?ii în care au fost livrate, f?r? urme de uzur? sau deterioare a produsului sau a ambalajului/cutiei, f?r? s? fie purtate sau folosite, înso?ite de toate etichetele ?i de documentele fiscale transmise împreun? cu acestea. 8.3. Conform OUG 34/2014 consumatorul poart? r?spunderea pentru orice eventual? diminuare a valorii produselor, dac? în urm? verific?rii conformit??ii, propriet??ilor ?i func?ionalit??ii produselor se dovede?te c? aceast? devalorizare a fost cauzat? de manipularea necorespunz?toare de c?tre acesta sau dac? nu este înso?it de accesoriile, cutia ?i etichetele originale (acestea f?când corp comun cu produsul achizi?ionat). !Nu îndep?rta?i etichetele produsului ?i nu arunca?i sau deteriora?i cutia acestuia decât dac? a?i hot?rât s? îl p?stra?i.  Produsele pot fi returnate DOAR prin firma de curierat la adresa CLUJ NAPOCA, STRADA OR??TIEI NR.10, HALA D10, MODUL R2. A NU SE RETURNA PRIN PO?T?!