Termenii și Condițiile 

(inclusiv Anexa Termeni și Condiții, Anexa Condiții Comerciale, Anexa Indicatori de Performanță, 

Anexa privind Protecția Datelor cu Caracter Personal precum și orice altă anexă) constituie intregul raport contractual dintre negociat.ro și Seller cu privire la prezentarea și comercializarea de către Seller a Produselor prin intermediul Platformei negociat.ro .

Termenii utilizați în prezenta Anexă au sensul expus în prezenta Anexă. Termenii scriși cu litere mari care nu au fost definiți altfel vor avea sensul care rezultă din Termeni și Condiții. Cu excepția modificărilor de mai jos, clauzele din Termeni și Condiții vor rămâne în vigoare în întregime.

Având în vedere obligațiile reciproce stabilite în Termeni și Condiții, părțile convin ca termenii și condițiile enunțate mai jos să se adauge ca Anexă la Termeni și Condiții.

1. Definiții

1.1 În această Anexă, următorii termeni au semnificațiile prezentate mai jos și termenii înrudiți trebuie interpretați în mod corespunzător:

1.1.1 "Prelucrare", "Operator", "Operator asociat","Persoană împuternicită de către operator", "Persoană vizată", "Date cu caracter personal” și

"Categoriile speciale de date cu caracter personal" au același înțeles ca în Legislația aplicabilă privind protecția Datelor;

1.1.2 "Afiliat al Seller-ului" înseamnă o entitate care deține sau controlează, este deținută sau controlată de Seller, sau este controlată sau deţinută în comun cu Seller-ul, unde controlul este definit ca autoritatea, directă sau indirectă, de a direcționa sau de a determina direcția de gestionare și politicile unei entități, fie prin deținerea titlurilor cu drept de vot, prin Termeni și Condiții, fie prin alte mijloace;

1.1.3 „Afiliat al negociat.ro” înseamnă o entitate care este deținută sau controlată de negociat.ro, sau este controlată sau deţinută în comun cu negociat.ro, unde controlul este definit ca autoritatea, directă sau indirectă, de a direcționa sau de a determina direcția de gestionare și politicile unei entități, fie prin deținerea titlurilor cu drept de vot, prin contract, fie prin alte mijloace;

1.1.4 "Autoritate de supraveghere" înseamnă: (a) o autoritate publică independentă înființată de un stat membru în temeiul articolului 51 din RGPD; și (b) orice autoritate de reglementare similară responsabilă cu aplicarea Legislaţia privind protecția Datelor;

1.1.5 "Clauze contractuale standard" înseamnă clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe care nu asigură un nivel adecvat de protecție, așa cum acestea au fost și/sau vor fi emise de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) lit. (c) RGDP;

1. 1.6 „Client” înseamnă utilizatorul Platformei negociat.ro care a lansat o comandă pentru achiziționarea produselor prezentate și comercializate de către Seller prin intermediul Platformei negociat.ro;

1.1.7 „Platforma negociat.ro” aplicație software pentru comerț electronic (on-line) prin intermediul căreia negociat.ro asigură accesul Clienților la o serie de produse și/sau servicii proprii sau aparținând altor comercianți și care cuprinde și site-urile www.negociat.ro respectiv extensiile și aplicațiile lor mobile;

1. 1.8 "Date cu caracter personal ale Clienților" înseamnă datele descrise în Anexa nr. 1;

1. 1.9 "Încălcare a securității Datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea neautorizată a Datelor cu caracter personal ale Clienților transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, precum și orice încălcare a secțiunii 5 din prezenta Anexă sau a prevederilor din Termeni și Condiții privind protecția Datelor cu caracter personal ale Clienților, confidențialitatea sau securitatea;

1. 1.10 "Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor" înseamnă Legea nr. 677 din 21/11/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Regulamentul (EU) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), orice lege care implementeaza RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice decizii, ordine, regulamente sau reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere sau alte autorități competente de reglementare și care sunt menite să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, în particular, dreptul acestora la intimitate cu privire la prelucrarea datelor, aplicabile în România;

1.1.11 "Servicii" înseamnă serviciile care vor fi furnizate de către negociat.ro și/sau Afiliații negociat.ro către Seller și/sau Afiliați ai Seller-ului în conformitate cu Termeni și Condiții;

1.1.12 "Subcontractant" înseamnă orice Persoană împuternicită (inclusiv orice terță parte și orice Afiliat al Seller-ului) desemnată de Seller pentru a prelucra Datele cu caracter personal ale Clienților;

1.1.13 "Țară Restricționată" înseamnă o țară căreia Comisia Europeana nu i-a recunoscut, prin decizie, un nivel de protecție adecvat în sensul art. 45 alin (2) RGPD.

2. Termeni de prelucrare a Datelor

2.1 În cursul executării Serviciilor, negociat.ro și Seller-ul vor prelucra Date cu caracter personal ale Clienților cu privire la Persoanele Vizate și pentru scopurile detaliate în Anexa 1, în calitate de Operatori asociați. Această Anexă stabilește responsabilitățile fiecărei Părți în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor, în conformitate cu articolul 26 RGDP.

2.2 Suplimentar față de prevederile specifice din această Anexă, fiecare dintre Părți își va respecta toate obligațiile care îi revin în temeiul Legislației privind protecția Datelor cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clienților.

3. Personalul Seller-ului

3.1 Seller-ul va lua măsuri rezonabile pentru a asigura conformitatea cu privire la Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor a fiecărui angajat, agent sau Subcontractant care poate avea acces la Datele cu caracter personal ale Clienților, asigurându-se în fiecare caz că accesul este strict limitat la persoanele care trebuie să acceseze Datele cu caracter personal ale Clienților relevante, și că toate aceste persoane:

3.1.1 sunt informate cu privire la caracterul confidențial al Datelor cu caracter personal ale Clienților și cunosc obligațiile Seller-ului în baza acestei Anexe și a Termenilor și Condițiilor în ceea ce privește Datele cu caracter personal ale Clienților;

3.1.2 au participat la cursuri de formare adecvate în legătură cu Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor;

3.1.3 sunt supuse angajamentelor de confidențialitate sau obligațiilor profesionale sau legale de confidențialitate; și

3.1.4 sunt supuse proceselor de autentificare și de conectare a utilizatorilor atunci când accesează Datele cu caracter personal ale Clienților.

4. Securitate

4.1 Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile Prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Seller-ul va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului, inclusiv, printre altele, după caz:

4.1.1 pseudonimizarea și criptarea Datelor cu caracter personal ale Clienților;

4.1.2 capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare;

4.1.3 capacitatea de a restabili disponibilitatea Datelor cu caracter personal ale Clienților și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

4.1.4 un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodica a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea Prelucrării.

4.2 Fără a se limita la caracterul general al celor de mai sus și în special la obligația sa de a stabili oportunitatea oricăror măsuri tehnice și organizatorice suplimentare, Seller-ul va implementa și va menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate.

4.3 La evaluarea nivelului adecvat de securitate, Seller-ul trebuie să țină seama în special de riscurile implicate de Prelucrare, în special de distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu caracter personal ale Clienților transmise, stocate sau altfel Prelucrate.

4.4 negociat.ro are dreptul de a trimite o notificare scrisă către Seller în cazul în care, în mod rezonabil, consideră că măsurile tehnice și organizaționale ale Seller-ului trebuie modificate pentru a asigura conformitatea cu Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor, iar Seller-ul va implementa aceste modificări fără ca aceasta să presupună suportarea vreunui cost din partea negociat.ro. Notificarea va include mențiuni cu privire la modificările legislative și detalii cu privire la modificări.

5. Subcontractanți

5.1 În ceea ce privește fiecare Subcontractant, Seller-ul:

5.1.1 va efectua o analiză de tip due diligence adecvată asupra fiecărui Subcontractant pentru a se asigura că acesta este capabil să asigure nivelul de protecție al Datelor cu caracter personal ale Clienților așa cum este cerut în această Anexă incluzând, fără limitare la, garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, într-o manieră care să asigure Prelucrarea în conformitate cu cerințele RGPD și ale acestei Anexe;

5.1.2 va include în contractul cu fiecare Subcontractant obligații similare cu cele prevăzute în această Anexă în sarcina Seller-ului cu privire la personalul Subcontractantului, securitatea Prelucrării Datelor cu caracter personal ale Clienților și transferurile către Țări restricționate;

5.1.3 va furniza către negociat.ro, la cererea acestuia, detalii despre categoriile de Subcontractanți și tițurile de Prelucrări de Date cu caracter personal ale Clienților efectuate de aceștia; și

5.1.4 va rămâne pe deplin răspunzător față de negociat.ro pentru orice neîndeplinire din partea oricărui Subcontractant a obligațiilor sale în legătură cu Prelucrarea oricăror Date cu caracter personal ale Clienților.

5.2 Seller-ul trebuie să mențină o listă a Subcontractanților pe care îi utilizează pe întreaga durată a Termenilor și Condițiilor și care Prelucrează Date cu caracter personal ale Clienților.

6. Drepturile persoanelor vizate

6.1 Seller-ul este răspunzător cu privire la asigurarea exercitării oricărui drept al Persoanelor Vizate recunoscut de Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor în legătură cu orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal ale Clienților. Această obligație include, fără a se limita la, furnizarea tuturor informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14 RGDP, asigurarea Prelucrării Datelor cu caracter personal ale Clienților în baza unui temei legal prevăzut de către RGDP, precum și răspunsul la orice solicitare primită de la o Persoană Vizată în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clienților.

6.2 țn cazul în care negociat.ro îi va solicita aceasta, Seller-ul va coopera conform cerințelor negociat.ro pentru a permite negociat.ro să asigure orice exercitare a drepturilor de către o Persoană Vizată în temeiul oricărei Legislaţii aplicabile privind protecția Datelor cu privire la Datele cu caracter personal ale Clienților și să respecte orice evaluare, anchetă, avertizare sau investigație conform Legislaţiei aplicabile privind protecția Datelor cu caracter personal ale Clienților sau a acestei Anexe.

7. Încălcarea securității Datelor cu caracter personal

7.1 Seller-ul va notifica negociat.ro cu promptitudine, dar în orice caz în douăzeci și patru (24) de ore, după ce va identifica o astfel de încălcare și, în măsura în care sunt implicate Datele cu caracter personal ale Clienților, trebuie:

7. 1.1 să descrie natura Încălcării securității Datelor cu caracter personal ale Clienților, categoriile și numărul de Persoane vizate în cauză, precum și categoriile și numerele înregistrărilor de Date cu caracter personal ale Clieților în cauză;

7.1.2 să includă numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor al Seller-ului sau ale altei persoane de contact relevante, de la care pot fi obținute mai multe informații;

7. 1.3 să descrie consecințele probabile ale Încălcării securității Datelor cu caracter personal ale Clienților; și

7.1.4 să descrie măsurile luate sau propuse a fi luate pentru a soluționa Încălcarea securității Datelor cu caracter personal ale Clienților.

7. 2 Seller-ul va coopera cu negociat.ro și va întreprinde demersuri comerciale rezonabile, în conformitate cu instrucțiunile negociat.ro, pentru a investiga, atenua și remediera fiecare Încălcare a securității Datelor cu caracter personal ale Clienților.

7.3 Părțile vor stabili de comun acord, în fiecare caz de producere a unei Încălcări a securității Datelor cu caracter personal ale Clienților, dacă este necesară notificarea Autorității de Supraveghere și/sau a Persoanelor Vizate, precum și care dintre Părți va efectua aceste notificări.

8. Încetare Termeni și Condiții

8.1 Ulterior încetării Termeni și Condiții, Seller-ul poate păstra și Prelucra Datele cu caracter personal ale Clienților strict pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor proprii, în măsura cerută și pentru perioada prevăzută de legislația aplicabilă, precum și întotdeauna cu condiția ca Seller-ul să asigure confidențialitatea tuturor acestor Date cu caracter personal ale Clienților și respectarea tuturor obligațiilor prevăzute de Legislația aplicabilă privind protecția Datelor în legătură cu orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal ale Clienților.

9. Transferuri restricționate

9.1 Seller-ul nu va Prelucra Date cu caracter personal ale Clienților și nu va permite vreunui Subcontractant să Prelucreze Date cu caracter personal ale Clienților într-o Țară Restricționată, fără a se asigura că astfel de Prelucrări sunt însoțite de garanții adecvate cu privire la drepturile Persoanelor Vizate, inclusiv prin încheierea de clauze contractuale standard cu orice persoană dintr-o Țară Restricționară către care Seller-ul transferă Date cu caracter personal ale Clienților.

9.2 Pe lângă obligațiile stabilite în această secțiune 9, Seller-ul trebuie să respecte toate cerințele legale specifice jurisdicției unde va Prelucra Datele cu caracter personal ale Clienților în ceea ce privește Prelucrarea (inclusiv, fără limitare la transferuri) de Date cu caracter personal ale Clienților în (sau din) aceste jurisdicții.

10. Despăgubire

10.1 Seller-ul va despăgubi și va exonera negociat.ro cu privire la toate pierderile, amenzile și sancțiunile care decurg din orice pretenție a unei terțe părți sau a unei persoane vizate sau decizie a unei Autorități de Supraveghere ca urmare a unei încălcări a acestei Anexe de către Seller.

11. Răspundere

11.1 Fără a aduce atingere prevederilor din Termeni și Condiții, în măsura maximă permisă de lege răspunderea Seller-ului pentru orice încălcare a acestei Anexe va fi nelimitată.

12. Termeni generali Încetarea Anexei

12. 1 Părțile sunt de acord că această Anexă va înceta automat după (i) încetarea Termeni și Condiții; sau după (ii) expirarea sau încetarea tuturor contractelor de servicii, a declarațiilor de lucrări, a comenzilor de lucrări sau a documentelor contractuale similare încheiate de Seller cu negociat.ro în temeiul Termeni si Conditii, oricare dintre acestea este ulterioară.

12. 2 Orice obligație impusă Seller-ului în temeiul acestei Anexe în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientilor va rămâne în vigoare în urma încetării prezentei Anexe.

Legislația aplicabilă și jurisdicția

12. 3 Părțile la prezenta Anexa se supun alegerii jurisdicției prevăzute în Termeni si Conditii cu privire la orice litigii sau reclamații apărute în temeiul acestei Anexe, inclusiv litigiile privind existența, validitatea sau rezilierea acesteia sau consecințele anulării sale. Această Anexă și toate obligațiile din Termeni și Condiții sau alte obligații care decurg din sau în legătură cu acestea sunt guvernate de legislația țării sau a teritoriului prevăzute în acest scop în Termeni și Condiții.

Neîndeplinire încrucișată

12. 4 Orice încălcare a acestei Anexe va constitui o încălcare semnificativă a Termeni și Condiții.

Ordinea de aplicare

12. 5 În ceea ce privește obiectul acestei Anexe, în caz de neconcordanță între dispozițiile prezentei Anexe și orice alte acorduri între Părți, incluzând, dar fără a se limita la, Termeni și Condiții dispozițiile prezentei Anexe prevalează în ceea ce privește aspectele legate de obligațiile de protecție privind Datele cu caracter personal ale unei Persoane Vizate.

Costurile de conformitate

12. 6 Respectarea de către Seller a prevederilor acestei Anexe nu va implica niciun cost pentru negociat.ro.

Modificări ale Legislaţiei aplicabile privind protecția Datelor 12.7 negociat.ro poate notifica periodic, în scris, Seller-ul, cu privire la orice modificări aduse acestei Anexe care sunt necesare ca urmare a unei modificări a Legislaţiei aplicabile privind protecția Datelor, incluzând, fără a se limita la generalitatea celor de mai sus, orice modificări care sunt necesare pentru a lua în considerare orice mecanisme noi de transfer de date în scopul secțiunii 9. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare la 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care negociat.ro va transmite o astfel de notificare scrisă și Seller-ul se va asigura că, dacă este necesar, termenii fiecărui contract între Seller sau orice Afiliat al Seller-ului și fiecare Subcontractant vor include astfel de modificări în aceeași perioadă de timp.

Independența clauzelor / Caracterul divizibil al clauzelor

12.8 În cazul în care o prevedere a acestei Anexe este nevalidă sau inaplicabilă, atunci restul acestei Anexe rămâne valabil și în vigoare. Prevederea nevalabilă sau inaplicabilă va fi (i) modificată după cum este necesar pentru a se asigura validitatea și caracterul executoriu al acesteia, păstrând cât mai mult posibil intențiile părților sau, dacă acest lucru nu este posibil, (ii) interpretată într-un mod ca și cum partea nevalabilă sau inaplicabilă nu a fost niciodată conținută în aceasta.