Termenii și Condițiile (inclusiv Anexa Termeni și Condiții, Anexa Condiții Comerciale, Anexa Indicatori de Performanță și Reguli de Conduită, Anexa privind Protecția Datelor cu Caracter Personal precum și orice altă anexă) constituie întregul raport contractual dintre negociat.ro și Seller cu privire la prezentarea și comercializarea de către Seller a Produselor prin intermediul Platformei negociat.ro.

1. PERIOADA DE REFERINȚĂ

Până în 15 Aprile 2022  comisionul este de 10%. După aceasta data comisionul va fi de 15%.

După data de 15 Aprile 2022 COMISIONUL este de 15% 2. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR / SOLICITĂRILOR CLIENȚILOR. SANCȚIUNI APLICATE Negociat.ro

2.1. Sellerul va acorda negociat.ro sprijinul necesar în vederea informării corecte și complete a Clienților cu privire la Produse și Comenzi și va răspunde solicitărilor negociat.ro (inclusiv solicitărilor Clienților venite prin intermediul negociat.ro) sau celor directe provenite de la Clienți cu privire la fiecare Comandă și/sau Produs.. Sellerul nu va răspunde solicitărilor negociat.ro/Clienților, negociat.ro va putea să ofere Clientului un răspuns care va deveni opozabil Sellerului.

2.2. Sellerul este ținut răspunzător pentru toate obligațiile ce îi revin în relatia cu Clienții și după încetarea raporturilor contractuale cu negociat.ro în baza Termenilor și Condiții. În cazul nerespectării acestora, negociat.ro își rezervă dreptul de a acoperi prejudiciul Clienților, caz în care Sellerul se obligă la plata sumelor plătite de negociat.ro către Clieți precum și orice cheltuieli/costuri suportate de negociat.ro cu acestea în termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii de către negociat.ro.

2.3. În cazul în care informațiile puse la dispoziția Clientului de către Seller prin intermediul Platformei negociat.ro sunt eronate, Clientul are dreptul de a solicita executarea Comenzii conform informațiilor prezentate pe Platforma negociat.ro sau poate renunța la Comanda efectuată și poate solicita returnarea banilor, negociat.ro neputând fi ținut răspunzător pentru asemenea situații, cu excepția cazului în care informațiile eronate sunt urmarea culpei negociat.ro. În cazul apariției oricăreia dintre aceste situații (cu excepția culpei negociat.ro), Sellerul se obligă să execute Comanda conform solicitării Clientului și să suporte orice prejudicii aduse Clientului și/sau negociat.ro.

2.4. Sellerul va răspunde pentru orice eventuale daune suportate de către negociat.ro (inclusiv amenzi, daune solicitate de Clienți și suportate de negociat.ro) ca urmare a calității Produselor livrate și/sau a comercializării Produselor fără respectarea condițiilor legale și să răspundă exclusiv, fără să implice negociat.ro, pentru orice litigiu și consecințele acestuia care ar putea interveni în legatură cu Clienții și/sau privește Produsele care au făcut obiectul Comenzii, cu excepția situațiilor ce implică în orice mod culpa exclusivă negociat.ro. În acest sens, Sellerul răspunde și pentru producătorii/furnizorii Produselor.

2.5. Cu excepția propriei culpe, negociat.ro este exonerat de orice răspundere în ceea ce privește reclamațiile făcute de Clienți în legătură cu Produsele aferente Comenzilor. În situația în care, deși nu are vreo culpă în privința situației pentru care s-a formulat reclamația, dar datorită prevederilor legale aplicabile negociat.ro este obligat să răspundă reclamațiilor Clienților și/sau solicitărilor instituțiilor competente în domeniu, aceste reclamații vor fi comunicate imediat de negociat.ro iar Sellerul are obligația de a furniza către negociat.ro în termen de 2 (două) zile lucrătoare din momentul primirii reclamației toate informațiile în legătură cu Produsele pentru care s-a formulat reclamația, dacă acestea sunt necesare în vederea soluționării reclamației, iar în cazul în care organele abilitate de control impun un termen, în termenul impus de către organele de control. Refuzul nejustificat al Sellerului de a pune la dispoziția negociat.ro documentele și/sau informațiile solicitate sau lipsa de răspuns din partea Sellerului în termenul menționat mai sus, îndreptătește Negociat.ro să ia orice măsură consideră necesară pentru soluționarea reclamației în cauză, Sellerul fiind obligat să suporte integral orice sancțiuni/prejudicii/daune și alte costuri suportate astfel de negociat.ro.

2.6. Eventualele reclamații aduse negociat.ro de către Client, referitoare la calitatea reparațiilor efectuate, la modul cum acestea au fost efectuate ori la termenului de rezolvare, vor fi comunicate către Seller. În cazul în care reclamațiile aduc prejudicii negociat.ro, atât din punct de vedere patrimonial, cât și din punct de vedere al poziției și imaginii publice, negociat.ro își rezervă dreptul de a înceta raporturile contractuale prin reziliere unilaterală, cu plata de daune interese.

2.7. În cazul în care un Produs nu este adus la conformitate în termenul legal sau aducerea la conformitate nu este efectuată corespunzător atunci negociat.ro are dreptul de a plăti Clientului contravaloarea Produsului, urmând ca Sellerul să plătească contravaloarea Produsului către negociat.ro în termen de maxim 5 (cinci) zile de la momentul primirii facturii de la negociat.ro (in caz contrar, negociat.ro având dreptul să deducă suma respectivă din Comisionul aferent lunii următoare celei în care a fost facturată contravaloarea Produsului).

2.8. În cazul în care valoarea încasată de către Seller de la Client pentru o Comandă Finalizată este mai mare decât valorea Comenzii astfel cum a fost plasată în Platforma negociat.ro, Sellerul va restitui Clientului diferența în termen de cel mult 60 de zile de la data finalizării Comenzii.

3. EXERCITAREA ȘI APĂRAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1. Sellerul acordă negociat.ro, de la data acceptării Termenilor și Condițiilor, pe durata derulării raportului contractuale în baza Termenilor și Condițiilor, dar și după încetarea acestor raporturi contractuale din orice motiv, nelimitat în timp, o licență neexclusivă, cu titlu gratuit, nelimitată teritorial, pentru folosirea, reproducerea, afișarea, crearea unor opere derivate sau exploatarea în orice alt mod a numelui comercial, a mărcilor înregistrate și orice conținut transmis de Seller pe Platforma negociat.ro (informații, fotografii, etc). negociat.ro poate redimensiona mărcile, desenele sau alte configurări grafice ale drepturilor de proprietate intelectuală ale Sellerului, în măsura necesară afișării, atât timp cât proporțiile relative sunt păstrate (la altă scară). În mod expres Sellerul convine ca toate fotografiile, informațiile aferente Produselor, precum și eventualele materiale publicitare realizate în legătură cu Produsele, vor putea fi folosite de către negociat.ro, fără nicio restricție, inclusiv după încetarea raporturilor contractuale.

3.2. Sellerul va informa negociat.ro cu privire la orice contrafacere ori afectare în orice mod a drepturilor de proprietate industrială și/sau intelectuală ale negociat.ro sau cu privire la orice acte de concurență neloială din partea terților care a ajuns la cunoștința sa pe durata derulării raportului contractuale în baza Termenilor și Condițiilor. Sellerul nu va acționa pentru apărarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală ale negociat.ro decât în numele acestuia și numai cu aprobarea scrisă, expresă și prealabilă a negociat.ro. Dacă negociat.ro decide să pornească o acțiune în contrafacere sau pentru a face să înceteze acte pe care le consideră ca fiind acte de concurență neloială, Seller va putea să coopereze cu negociat.ro în cadrul acțiunii sus-menționate.

4. PENALITĂȚI. DESPĂGUBIRI

4.1. Sellerul, pe propria cheltuială, va fi singurul responsabil pentru calitatea și conținutul informațiilor precum și a fotografiilor prezentate și afișate pentru fiecare Produs în parte, pentru achiziția, distribuția, vânzarea Produselor din oferta sa şi pentru emiterea documentului fiscal / facturarea promptă privind vânzările de Produse, precum şi pentru eventualele servicii care însoțesc Produsele, inclusiv serviciile post-vânzare.

4.2. În cazul apariției unei situații de Deturnare a Comenzilor și/sau Clienților, Sellerul se obligă la plata daunelor/ eveniment identificat, în urma constatării de către o instanță de judecată/arbitrală a situației de Deturnare a Comenzilor și/sau Clienților de către Seller realizată direct sau prin intermediul angajaților sau colaboratorilor acestuia.

4.3. În cazul încălcării oricăreia dintre obligațiile prevăzute în Anexă privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, Sellerul se obligă la plata de daune în conformitate cu prevedereile acestelei Anexe.

4.4. Vanzatorul,Vendorul,seller-ul nu are dreptul sa perceapa plata in avans daca cumparatorul a optat pentru plata Ramburs la curier,  doar daca se depaseste suma impusa de lege.


PRIN ACCEPTAREA TERMENI SI CONDITII VENDOR SUNTETI DE ACORD CU URMATOARELE :

.


.

Capitolul I.    DEFINIȚII

1.1. Negociat.ro SRL este detinatorul platformei de comert electronic negociat.ro si pune la dispozitia

Vendor Marketplace spatiu pe aceasta platforma pentru prezentarea si comercializarea produselor acestuia.

1.2. Vendor markerplace este furnizor al produselor din platforma, scopul sau fiind de a prezenta produsele pe Platforma Marketplace in vederea vanzarii acestora către clienti Negociat.ro;

1.3. Negociat.ro SRL va actiona ca un agent al Vendorului, fara a-si asuma riscuri ale operatiunii de vanzare si prestand servicii conexe activitatii de agent precum incasarea de plati si asistenta privind serviciile de suport clienti.

1.4. Negociat.ro SRL nu va prelua proprietatea sau riscurile produselor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Vendor Marketplace.

Definitiile ce vor urma se vor aplica urmatorilor termeni, respectiv atunci cand termenii mentionati sunt folositi in acest contract, cu exceptia cazului in care se impune altfel prin context:


Platforma Marketplace

Un set de reguli si/sau specificatii software dezvoltate de catre Negociat.ro SRL, puse la dispozitia Vendor Markerplace si implementate de catre parti, prin care Vendorul Marketplace poate schimba informatii cu aplicatia informatica de pe platforma de comert electronic detinuta de Negociat.ro SRL, platforma ce poate fi accesata la adresa negociat.ro, indiferent de modul de conectare la Platforma Marketplace.

Client

.

Utilizatorul Platformei Marketplace care a lansat o comanda pentru achizitionarea produselor prezentate si comercializate de catre Vendor Marketplace prin intermediul Platformei Marketplace;

Comanda

.

Cererea de produse adresata/plasata de catre client prin intermediul modalitatilor de colectare a cererilor clientilor puse la dispozitie de catre Negociat.ro SRL;

Comanda eligibila

.

Este comanda pentru care Vendor Marketplace a executat pasii de preluare si finalizare din tabloul de comanda.

 

Comenzi finalizate

Comenzile pentru care Vendor Marketplace a emis catre client un document fiscal sau a marcat-o ca finalizata in tabelul de comanda al vendorului (factura/ decont etc);

Comision

.

Suma datorata de catre Vendor Marketplace si care revine Negociat.ro SRL ca pret al serviciilor de agentie puse la dispozitia Vendor Marketplace de catre Negociat.ro SRL in baza acestui contract, este de 15% din valoarea comenzilor finalizate. Suma poate fi modificata printr-un act aditional si cu acordul ambelor parti.

Curier

.

Prestator tert de servicii de curierat rapid autorizat conform reglementarilor si care va presta servicii de colectare, transport si livrare a produselor.

Deturnarea comenzilor si/sau a clientilor

.

Orice actiune/inactiune a Vendor Marketplace prin care acesta determina/incearca sa determine clientul sa finalizeze comanda si implicit sa cumpere produsul(le) printr-o alta metoda decat prin intermediul Platformei Marketplace daca aceasta din urma metoda a fost cea initial accesata de catre client;

Nu este considerata o detunare a comenzilor si/sau clientilor orice decizie libera a clientului influentata sau nu de actiuni cu caracter general de promovare ale Vendorului Marketplace.

Ore lucratoare

.

Intervalul orar al Vendorului Marketplace afisat pe Platforma Marketplace  reprezentand orarul de functionare al acestuia;

Perioada de referinta

Intervalul de timp lunar care va fi avut in vedere la selectia comenzilor eligibile pentru plata si incasari comision

Produse

Produsele ofertate si comercializate de catre Vendor Marketplace prin intermediul Platformei Marketplace;

Desfasurator de plati

.

Desfasuratorul emis de catre Negociat.ro SRL care precizeaza comenzile finalizate si comisionul aferent acestora in baza caruia se va efectua plata comisionului;

Reglementari

.

Orice lege, decizie, hotatarare, ordonanta, cod, decret, regula, reglementare sau cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare din Romania si/sau Uniunea Europeana.

 

Capitolul II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Negociat.ro SRL presteaza servicii de agent pentru Vendor Marketplace, in schimbul comisionului, prin acordarea catre clienti a accesului la produse prin prezentarea produselor pe Platforma Marketplace, incasarea sumelor aferente produselor si transferul acestora catre Vendor Marketplace, iar Vendor Marketplace vinde produsele prin intermediul Platformei Marketplace catre clienti, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite in cadrul prezentului contract.

2.2. Negociat.ro SRL va actiona ca un agent al Vendor Marketplace, prestand servicii conexe activitatii de plati si asistenta (in limitele de mai jos) acordata clientilor care acceseaza Platforma Marketplace in scopul achizitionarii produselor.

2.3. Negociat.ro SRL nu va prelua proprietatea sau riscurile produselor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Vendor Marketplace.

Capitolul III.     DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se deruleaza pentru o durata de 1 (un) an incepand cu data plasarii primei comenzi. contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti contractante.

3.2. Durata contractului se prelungeste automat, pe perioade succesive, egale cu cea initiala, daca niciuna dintre parti nu-si exprima cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de expirarea duratei pentru care a fost incheiat initial sau prelungit, intentia de incetare sau daca nu a intervenit o alta cauza de incetare a contractului conform art. 10 de mai jos.

Capitolul IV.     PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATE DE PLATA

4.1. Pentru serviciile de agentie prestate de Negociat.ro SRL in temeiul contractului, Vendor Marketplace datoreaza un comision de 15%, la care se adauga TVA atunci cand negociat.ro va fi platitoare de tva.

4.2 Negociat.ro SRL va incasa contravaloarea comenzii plasate de catre client prin card si va transfera catre Vendor Marketplace suma incasata.

4.3. Negociat.ro SRL va transfera in contul Vendor Marketplace totalul încasarilor inregistrate prin card  pentru comenzile eligibile, in perioada de referinta stabilita, in numele Vendor Marketplace de la clienti, inclusiv comisionul mentionat la art 4.1

4.4. Comisionul aferent produselor care fac obiectul unor comenzi finalizate si care ulterior  au fost returnate de catre client in temeiul prevederilor legale aplicabile incheierii contractelor la distanta si/sau anulate/refuzate de catre client din motive neimputabile Vendor Marketplace si care au condus la returnarea de catre Vendor Marketplace catre client a contravalorii produsului nu va fi datorat de catre Vendor Marketplace. Situatia acestor comenzi va fi transmisa de catre Vendor Marketplace, catre Negociat.ro SRL, prin intermediul Platformei Marketplace. In cazul in care comisionul aferent comenzilor finalizate ce fac obiectul prezentului articol a fost deja facturat de catre Negociat.ro SRL acesta va fi scazut din factura aferenta perioadei de referinta imediat urmatoare. Nu vor fi acceptate solicitari de modificare/restituire a comisionului care ar putea rezulta din aplicarea prezentului articol, in cazul in care au trecut mai mult de 30 (treizeci) de zile de la data la care a fost emis desfasuratorul de plati, cu exceptia cazului in care erorile de calcul sunt provenite din modul eronat de raportare al Negociat.ro SRL.

4.5. In temeiul desfasuratorului de plati, Negociat.ro SRL emite factura aferenta comisionului de plata, factura ce va fi transmisa Vendor Marketplace impreuna cu desfasuratorul de plati in platforma Marketplace in a 15-a zi a lunii urmatoare. In cazul in care Vendor Marketplace  va avea obiectiuni cu privire la continutul desfasuratorului de plati si/sau al facturii aferente, acesta le va putea transmite in termen de 4 (patru) zile calendaristice de la data transmiterii desfasuratorului de plati si a facturii aferente. Termenul de plata aferent facturii de comision este de 15 zile.

4.6. In acest sens, Vendor Marketplace imputerniceste expres in baza contractului pe Negociat.ro SRL sa incaseze pretul produselor achizitionate de clienti prin intermediul Platformei Marketplace.

Capitolul V.   OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Obligatiile Vendor Marketplace:

 • Sa asigure tot sprijinul Negociat.ro SRL in vederea informarii corecte si complete a clientilor cu privire la produse si comenzi si sa raspunda solicitarilor Negociat.ro SRL (inclusiv solicitarilor clientilor venite prin intermediul Negociat.ro SRL) sau celor directe provenite de la clienti la fiecare comanda. In cazul in care intr-un temen de cel mult 24 de ore Vendor Marketplace nu va raspunde solicita rilor
 • Sa emita documente fiscale relevante impuse de Reglementari (factura/decont/etc) pentru toate comenzile, pe care sa le comunice clientilor impreuna cu orice alte documente impuse de reglementari sa insoteasca produsele ce fac obiectul comenzilor si sa livreze produsele aferente tuturor comenzilor finalizate;
 • Sa comercializeze prin intermediul Platformei Marketplace doar produse care respecta reglementarile aplicabile, precum si sa ofere informatii valide si actualizate cu privire la disponibilitatea stocului si locul de livrare, conditiile de livrare, taxele asociate, alte servicii si costul acestora;
 • Sa raspunda de calitatea informatiilor prezentate si afisate pentru fiecare produs in parte, in cazul aparitiei unor neconformitati intre produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Vendor Marketplace fiind singurul responsabil de respectivele diferente, asumandu-si resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create clientului, tertilor si Negociat.ro SRL;
 • Sa furnizeze catre Negociat.ro SRL informatii actualizate despre adaugarea sau eliminarea de produse in oferta produselor prezentate pe Platforma Marketplace, precizand categoria din care acestea fac parte, asigurand valabilitatea/actualizarea informatiilor despre produse si indeplinirea conditiilor minime de listare comunicate de Negociat.ro SRL;
 • Sa comunice catre Negociat.ro SRL toate caracteristicile si informatiile aferente produselor si cele impuse de reglementarile in vigoare, ce urmeaza a fi afisate pe Platforma Marketplace si sa le actualizeze in permanenta si sa realizeze fotografiile aferente produselor respectand indicatiile si recomandarile Negociat.ro SRL atat cu privire la specificatiile fotografiilor cat si la eventualele solutii tehnice ce ar putea fi utilizate pentru a asigura un nivel inalt de documentare si sa transmita catre Negociat.ro SRL aceste fotografii in vederea afisarii pe Platforma Marketplace;
 • Sa depuna toate diligentele pentru a asigura implementarea unei strategii de vanzare competitive si a unor preturi competitive ale produselor prezentate pe Platforma Marketplace;
 • Sa ambaleze corespunzator produsele aferente comenzilor, respectand cerintele curierului precum si sa le predea curierului in vederea livrarii catre clienti. Costurile privind pregatirea si ambalarea produselor in vederea livrarii catre clienti se suporta de catre Vendor Marketplace;
 • Sa respecte termenele de livrare a produselor aferente comenzilor, asa cum sunt acestea agreate impreuna cu Negociat.ro SRL, conform anexei 1;
 • Sa raspunda atat fata de clienti cat si fata de terti cu privire la calitatea si conformitatea produselor, inclusiv in ceea ce priveste obligatia de garantie pentru produsele livrate; Vendor Marketplace garanteaza comercializarea si livrarea produselor in conformitate cu toate reglementarile aplicabile si in mod special cu prevederile legale referitoare la productia, circulatia si comercializarea produselor nealimentare si alimentare, inclusiv prevederile referitoare la protectia consumatorului;
 • Sa suporte consecintele legale ale nerespectarii obligatiilor sale contractuale care se soldeaza cu sanctiuni pentru Negociat.ro SRL, inclusiv sa raspunda pentru orice eventuale daune dovedite suportate de catre Negociat.ro SRL (inclusiv amenzi, daune solicitate de clienti si suportate de Negociat.ro SRL) datorita calitatii produselor livrate si/sau a comercializarii produselor fara respectarea conditiilor legale si sa raspunda exclusiv, fara sa implice Negociat.ro SRL, pentru orice litigiu si consecintele acestuia care ar putea interveni in legatura cu clientii si/sau priveste produsele care au facut obiectul comenzii, cu exceptia situatiilor ce implica in orice mod culpa exclusiva Negociat.ro SRL; In acest sens, Vendor Marketplace raspunde si pentru producatorii/furnizorii produselor;
 • Sa actualizeze prin intermediul Platformei Marketplace statusul fiecarei comenzi, conform procedurii reglementate in anexa la prezentul contract;
 • Sa solicite aprobarea prealabila scrisa a Negociat.ro SRL pentru toate materialele care prezinta sau folosesc insemne pentru care Negociat.ro SRL detine drepturi de proprietate intelectuala si sa nu modifice sau sa altereze continutul furnizat si/sau agreat de catre Negociat.ro SRL;
 • Sa promoveze impreuna cu Negociat.ro SRL, prin campanii publicitare comune care vor fi agreate de
 • Sa detina, direct sau indirect, toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu produsele inclusiv asupra documentelor si/sau informatiilor si/sau fotografiilor/imaginilor furnizate catre Negociat.ro SRL in legatura cu produsele, garantand ca prin expunerea/prezentarea fotografiilor si/sau materialelor aferente produselor pe Platforma Marketplace, nu se incalca niciun drept al niciunui tert si/sau nicio autorizatie, si/sau prevedere legala sau contractuala;
 • Sa asigure o comunicare permanenta cu Negociat.ro SRL, in special in timpul orelor lucratoare, prin intermediul unei linii telefonice dedicate/adrese de mail si unor persoane pregatite sa ofere informatii in legatura cu produsele si/sau comenzile;
 • Sa respecte reglementarile aplicabile produselor, in special prevederile referitoare la comertul electronic precum si cele aplicabile contractelor la distanta in legatura cu produsele ce fac obiectul comenzilor;
 • Sa nu recurga la deturnarea comenzilor si/sau clientilor;
 • Sa puna la dispozitia Negociat.ro SRL, pana la data plasarii primei comenzi, in vederea afisarii pe Platforma Marketplace, termenii si conditiile de comercializare catre clienti a produselor.

      Negociat.ro SRL/clientilor,  Negociat.ro SRL va putea sa ofere un raspuns care va deveni opozabil

      Vendor Marketplace;

 

 

parti, comercializarea produselor prin intermediul Platformei Marketplace;

 

5.2. Obligatiile Negociat.ro SRL:

 • In limita posibilitatilor tehnice, sa prezinte produsele si/sau sa permita Vendor Marketplace accesul pe
 • Sa permita modificarea statusului produselor afisat pe Platforma Marketplace de catre Vendor Marketplace;
 • Sa preia comenzile de la clienti si sa le comunice catre Vendor Marketplace prin intermediul Platformei Marketplace;
 • Sa utilizeze Platforma Marketplace in vederea schimbului de informatii aferente comenzilor si produselor;
 • Sa asiste clientii pe perioada post vanzare prin interactiunea cu reprezentantii Vendor Marketplace sau ai agentilor acestuia cu privire la produsele care fac obiectul comenzilor finalizate;
 • Sa suporte consecintele legale ale nerespectarii obligatiilor sale contractuale care se soldeaza cu sanctiuni pentru Vendor Marketplace;
 • Sa respecte obligaţiile prevăzute de art. 2079 Cod Civil impuse in sarcina agentului;
 • Sa transmita desfasuratorul de plati in termen pana la data de 15a lunii in curs, pentru platile incasate in cursul lunii anterioare;
 • Sa transmita catre Vendor Marketplace in termen de 3 zile orice solicitare a clientului transmisa catre Negociat.ro ce ar genera o obligatie legala din partea Vendor Marketplace - ca si vanzator - (ex: cerere de inlocuire a unui produs sau de reparatii). Transmiterea acestor informatii se face in mod activ, prin canalele agreate (email sau notificari de tip push catre Vendor),  nelasand in seama Vendorului Marketplace obligatia de a verifica note, comentarii sau reclamatii transmise de client in zona de comentarii a produselor pe platformele online de vanzare ale Negociat.ro, pe alte platforme prin care clientul poate sa comunice cu Negociat.ro (ex: platforme sociale).

Platforma Marketplace in vederea prezentarii produselor, in baza specificatiilor primite de la Vendor Marketplace;

Capitolul VI.   PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Partile recunosc si sunt de acord ca Negociat.ro SRL detine toate si oricare drepturi, titluri si interese cu privire la baza de date care contine datele cu caracter personal in legatura cu clientii. Negociat.ro SRL acorda Vendor Marketplace dreptul de a utiliza baza de date care contine date personale privind clientii, pe durata contractului si exclusiv in scopul executarii obligatiilor asumate prin prezentul contract. Vendor Marketplace se obliga sa respecte si sa apere prin masuri tehnice şi organizatorice de protectie adecvate, toate drepturile clientilor legate de protectia si securitatea datelor cu caracter personal primite de la Negociat.ro SRL, si are obligatia de a raspunde, fara sa implice Negociat.ro SRL, pentru orice sanctiune sau litigiu si consecintele acestora, care ar putea interveni ca urmare a nerespectarii exclusiv de catre Vendor Marketplace (inclusiv angajatii si colaboratorii acestuia) a oricaror obligatii legale in legatura cu datele cu caracter personal ale clientilor, suportand intergral orice prejudicii sau costuri decurgand direct din acestea.

6.2. In cazul clientilor persoane fizice, Vendor Marketplace se obliga sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum si impotriva oricaror forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

6.3. Vendor Marketplace isi asuma prin acest contract sa ia toate masurile necesare prevazute de catre legislatia aplicabila pentru a intreprinde prelucrarile legate de prezentul contract, precum si pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate in concordanta cu acest contract impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii sau prejudicierii, alterarii accidentale, divulgarii sau accesului neautorizate si impotriva oricarei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

6.4. Fara consimtamantul expres si prealabil exprimat prin adresa scrisa a Negociat.ro SRL, Vendor Marketplace nu poate utiliza datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre Negociat.ro SRL pentru alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin acest contract si, la data incetarii acestui contract, va inceta pastrarea si prelucrarea tuturor asemenea date, cu exceptia cazului cand legea prevede altfel.

Capitolul VII.   PROPRIETATE INTELECTUALA / INDUSTRIALA

7.1. Vendor Marketplace declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare comercializarii produselor (inclusiv a oricaror materiale aferente descrierii si promovarii produselor) pe care le oferteaza prin intermediul Platformei Marketplace si isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu produsele respective si/sau cu informatiile si/sau fotografiile aferente produselor. In cazul in care Negociat.ro SRL este notificat sau primeste o plangere de la clienti sau terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti in legatura cu produsele ofertate prin intermediul Platformei Marketplace (inclusiv, dar fara a se limita la fotografii, imagini, design, denumire, brevet), Negociat.ro SRL o va transmite Vendor Marketplace, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca clientii afectati, precum si pe Negociat.ro SRL pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

7.2. Vendor Marketplace acorda Negociat.ro SRL, de la data semnarii contractului, pe durata contractului, o licenta neexclusiva, cu titlu gratuit, nelimitata teritorial, pentru folosirea, reproducerea, afisarea, crearea unor opere derivate sau exploatarea in orice alt mod a numelui comercial, a marcilor inregistrate si orice continut transmis de Vendor Marketplace pe Platforma Marketplace (informatii, fotografii etc). Negociat.ro SRL poate redimensiona marcile, desenele sau alte configurari grafice ale drepturilor de proprietate intelectuala ale Vendor Marketplace, in masura necesara afisarii, atat timp cat proportiile relative sunt pastrate (la alta scara). In mod expres Vendor Marketplace convine ca toate fotografiile, informatiile aferente produselor, precum si eventualele materiale publicitare realizate in legatura cu produsele, intra in proprietatea Negociat.ro SRL de la momentul la care au fost predate catre Negociat.ro SRL si vor putea fi folosite de catre acesta, fara nicio restrictive, in perioada derularii contractului.

7.3. Vendor Marketplace recunoaste faptul ca, in derularea prezentului contract, toate marcile inregistrate ale Negociat.ro SRL sau pentru care acesta detine licenta sunt proprietatea exclusiva a Negociat.ro SRL sau a licentiatorilor acestuia si nu vor putea fi folosite decat cu acordul expres al Negociat.ro SRL si doar in scopurile mentionate de catre acesta. Vendor Marketplace intelege ca toate materialele asociate marcilor Negociat.ro SRL sunt si raman proprietatea exclusiva a Negociat.ro SRL. La incetarea contractului din orice motiv, Vendor Marketplace va returna Negociat.ro SRL toate materialele, documentele, informatiile, materialele publicitare si altele asemanatoare de natura similara primite sau create in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din prezentul contract sau din termenii si conditiile de lucru stabilite.

7.4.  Vendor Marketplace ia act de faptul ca accesul la Platforma Marketplace si la orice element al Platformei Marketplace, nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor instrumente la o data ulterioara, inclusiv dezvoltarea legata de Produse, iar de la crearea lor, oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o inventie efectuata/elaborata de Negociat.ro SRL asupra acestor instrumente IT, este si va ramane proprietatea exclusiva a Negociat.ro SRL. Negociat.ro SRL acorda Vendor Marketplace un drept de folosinta nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata contractului. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile oferite de Negociat.ro SRL, raman proprietatea exclusiva a Negociat.ro SRL.

7.5. Partile vor depune toate diligentele sa se informeze reciproc cu privire la orice contrafacere ori afectare in orice mod a drepturilor de proprietate industriala si/sau intelectuala ale uneia dintre parti sau cu privire la orice acte de concurenta neloiala din partea tertilor de care ar avea cunostinta. Niciuna dintre parti nu va actiona pentru apararea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala ale celeilalte parti decat in numele acestuia si numai cu aprobarea scrisa, expresa si prealabila a partii prejudiciate. Daca una din parti decide sa porneasca o actiune in contrafacere sau pentru a face sa inceteze acte pe care le considera ca fiind acte de concurenta neloiala , partile vor putea sa coopereze in cadrul actiunii sus-mentionate.

Capitolul VIII.   CONFIDENTIALITATE

8.1. Termenul „informatii confidentiale” se aplica si cuprinde:

 • Toate clauzele prezentului contract;
 • Toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea partilor, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii aferente identitatii afiliatilor, Vendorilor comerciali, consultantilor, angajatilor partilor, incluzand in continuare, dar fara a se limita la, conditii de comert, metode de afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finante, cristalizarea unor noi oportunitati de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale partilor sau ale Vendorilor comerciali ai afiliatilor partilor, costuri, intelegeri contractuale, cercetari de piata, drepturi de proprietate intelectuala detinute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activitatii partilor sau orice alte aspecte care au legatura cu promovarea sau vanzarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor sau Vendorilor comerciali ai partilor, incluzand, fara a se limta la informatii si planuri cu privire la vanzari, cote de piata si statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piata, tehnici de vanzare, liste de preturi, preturi de cumparare, structura reducerilor si a discounturilor, materiale promotionale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele de contact ale clientilor si ale potentialilor clienti si ale furnizorilor si ale potentialilor furnizori ai partilor sau afiliatilor si Vendorii comerciali ai partilor, natura activitatii lor, formule de comert, procese, inventii, desene, know-how, descoperiri si informatii tehnice cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor si Vendorilor comerciali ai partilor;
 • Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte documente pregatite de Negociat.ro SRL cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si atributiilor sale prevazute in acest contract sau care interpreteaza, comenteaza, contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini sau documentele decrise in prezentul contract;

8.2. Partile se obliga una fata de cealalta, obligatia continuand sa fie valida si sa produca efecte depline atat     pe perioada de valabilitate a acestui contract cat si ulterior, pentru o durata de 3 (trei) ani, fara a tine cont de incetarea prezentului contract sau de desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform acestui contract;

 • Pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei informatii confidentiale;
 • Sa nu foloseasca nicio informatie confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentului contract si in niciun alt scop, si sa nu permita folosirea oricarei informatii confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celeilalte parti.

8.3. Prevederile articolului 8.1 nu se vor aplica daca si in masura in care informatiile confidentiale:

 • Trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si, in aceste circumstante, numai cu conditia ca, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Vendor Marketplace sa informeze Negociat.ro SRL si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera cu Negociat.ro SRL in actiunile pe care aceasta le considera necesare pentru protejarea intereselor sale. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din informatiile confidentiale in mod strict necesar a fi divulgata, iar Vendor Marketplace va coopera cu Negociat.ro SRL in privinta datei si continutului divulgarii si va asigura ca persoanele carora informatiile confidentiale le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte;
 • Sunt informatii cu privire la care partile convin in scris ca nu au un caracter confidential;
 • Sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decat prin incalcarea de catre Vendor Marketplace a acestui contract sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate;
 • Trebuie dezvaluite publicului in vederea indeplinirii obligatiilor prezentului contract.

Capitolul IX.   RASPUNDEREA CONTRACTUALA

9.1. In eventualitatea in care oricare dintre parti nu isi respecta obligatiile in conformitate cu prezentul contract, inclusiv anexele sale, sau cele stipulate in reglementari, partea in culpa isi va asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte parti sau clientilor, iar cealalta parte va avea dreptul sa solicite partii in culpa sa ii restituie sumele pe care le-a platit in conformitate cu respectivele comenzi si/sau contravaloarea produselor ce fac obiectul respectivelor comenzi si/sau comisioanele aferente, precum si orice alte cheltuieli suportate in legatura cu respectivele comenzi si/sau cu vanzarea produselor.

9.2.  Negociat.ro SRL are dreptul la repararea integrala a prejudiciului, indiferent de natura acestuia, pe care l-a suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii propriu-zise (totale sau partiale) a oricareia dintre obligatiile asumate de catre Vendor Marketplace prin prezentul contract.

9.3.  In cazul aparitiei unei situatii de deturnare a comenzilor si/sau clientilor, Vendor Marketplace se obliga la plata unor daune/eveniment identificat, in urma constatarii de catre o instanta de judecata/arbitrala a situatiei de deturnare a comenzilor si/sau clientilor de catre Vendor Marketplace realizata direct sau prin intermediul angajatilor sau colaboratorilor acestuia.

9.4. In cazul incalcarii obligatiei prevazute la art. 6.4, Vendor Marketplace se obliga la plata unor daune/eveniment identificat, in urma constatarii de catre o instanta de judecata/arbitrala a incalcarii obligatiei prevazute la art. 6.4 de catre Vendor Marketplace realizata direct sau prin intermediul angajatilor sau colaboratorilor acestuia.

9.5. Plata oricarei sume stipulate la art. 9.3 si 9.4 de mai sus se va realiza cat mai curand posibil, la prima cerere facuta, sub sanctiunea aplicarii unor dobanzi penalizatoare in valoare de 0.05% din valoarea acestora pentru fiecare zi de intarziere, dupa primele 30 de zile lucratoare. Partile convin ca, aplicarea acestor dobanzi penalizatoare se va face automat, fara sa fie nevoie sa se dovedeasca existenta unui prejudiciu cauzat de neplata la termenul de mai sus.

9.6. Vendor Marketplace, pe propria cheltuiala, va fi singurul responsabil pentru achizitia, distributia, vanzarea produselor din oferta sa şi pentru emiterea documentului fiscal/facturarea prompta privind vanzarile de produse, precum şi pentru eventualele servicii care insotesc produsele, inclusiv serviciile post-vanzare.

9.7.  Negociat.ro SRL a incheiat contractul in considerarea obligatiilor asumate de catre Vendor Marketplace si isi rezerva dreptul, in cazul in care nu sunt respectate de catre acesta din urma si determina efecte negative asupra activitatii Negociat.ro SRL, sa interzica accesul Vendor Marketplace la Platforma Marketplace.

9.8. Vendor Marketplace este responsabil de calitatea si continutul informatiilor precum si a fotografiilor prezentate si afisate pentru fiecare produs in parte. In cazul aparitiei unor neconformitati intre produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Vendor Marketplace este responsabil de respectivele diferente si isi asuma resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create clientului, tertilor si Negociat.ro SRL, cu exceptia situatiilor in care aparitia neconformitatii este urmarea culpei Negociat.ro SRL, caz in care Negociat.ro SRL va fi responsabil pentru prejudiciile create clientului, tertilor si Vendor Marketplace.

9.9.  In cazul in care produsele nu sunt conforme pentru afisare, acestea sa fie refuzate de Platforma Marketplace si apoi sa fie remediate de Vendor Marketplace pentru afisare.

9.10.  In cazul in care informatiile puse la dispozitia  clientului de catre Vendor Marketplace prin intermediul Platformei Marketplace sunt eronate, clientul are dreptul de a solicita executarea comenzii conform informatiilor prezentate pe Platforma Marketplace sau poate renunta la comanda efectuata si poate solicita returnarea banilor, Negociat.ro SRL neputand fi tinut raspunzator pentru asemenea situatii, cu exceptia cazului in care informatiile eronate sunt urmarea culpei Negociat.ro SRL. In cazul aparitiei oricareia dintre aceste situatii (cu exceptia culpei Negociat.ro SRL), Vendor Marketplace se obliga sa execute comanda conform solicitarii clientului si sa suporte orice prejudicii aduse clientului si/sau Negociat.ro SRL.

9.11. Prezentarea produselor pe Platforma Marketplace se va realiza sub forma pe care o stabileste Negociat.ro SRL (in baza unui algoritm general aplicabil tuturor Vendorilor in mod nediscriminatoriu). Negociat.ro SRL nu garanteaza Vendor Marketplace ca produsele vor fi afisate pe o anumita pozitie / cu o anumita prioritate. Negociat.ro SRL isi rezerva dreptul de a modifica oricand structura Platformei Marketplace si a categoriilor de afisare in aceasta, fara a invoca vreun motiv si fara o notificare prealabila, fara insa a interveni direct asupra informatiilor comunicate de Vendor Marketplace cu privire la produse. Negociat.ro SRL nu poate fi tinut raspunzator pentru vanzari sau profit nerealizat de catre Vendor Marketplace ca urmare a modificarii de catre Negociat.ro SRL a structurii sau organizarii Platformei Marketplace.

9.12. Cu exceptia propriei culpe, Negociat.ro SRL este exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste reclamatiile facute de clienti in legatura cu produsele aferente comenzilor. In situatia in care desi nu are vreo culpa in privinta situatiei pentru care s-a formulat reclamatia, dar datorita prevederilor legale aplicabile Negociat.ro SRL este obligat sa raspunda reclamatiilor clientilor si/sau solicitarilor institutiilor competente in domeniu, aceste reclamatii vor fi comunicate imediat de Negociat.ro SRL iar Vendor Marketplace are obligatia de a furniza catre Negociat.ro SRL, in termen de 2 (doua) zile lucratoare din momentul primirii reclamatiei toate informatiile in legatura cu produsele pentru care s-a formulat reclamatia, daca acestea sunt necesare in vederea solutionarii reclamatiei, iar in cazul in care organele abilitate de control impun un termen, in termenul impus de catre organele de control. Refuzul nejustificat al Vendor Marketplace de a pune la dispozitia Negociat.ro SRL documentele si/sau informatiile solicitate sau lipsa de raspuns din partea Vendor Marketplace in termenul mentionat mai sus, indreptateste Negociat.ro SRL sa ia orice masura considera necesara pentru solutionarea reclamatiei in cauza, Vendor Marketplace fiind obligat sa suporte integral orice sanctiuni/prejudicii/daune si alte costuri suportate astfel de Negociat.ro SRL.

9.13. Pana la indeplinirea si/sau remedierea de catre Vendor Marketplace a oricarei obligatii conform contractului, Negociat.ro SRL poate lua masura suspendarii dreptului de vanzare a produselor prin intermediul Platformei Marketplace, Vendor Marketplace neavand nicio pretentie in acest sens.

Capitolul X.    INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract va inceta:

a)   La expirarea duratei asa cum este aceasta stabilita in cadrul cap. III a prezentului contract;

b)   In baza acordului scris al partilor;

 • Prin rezilierea de drept, in baza unei simple notificari scrise transmisa de Negociat.ro SRL catre Vendor Marketplace, fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata (pact comisoriu) dacă Vendor Marketplace nu achita sumele datorate catre Negociat.ro SRL in temeiul cap 4 si/sau art. 9.3 si 9.4 din prezentul contract in termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenta a acestora sau incalca una din obligatiile prevazute la art. 5.1 sau art. 6.4 din contract, indeplinirea acestor obligatii fiind considerată esentiala pentru Negociat.ro SRL;
 • Prin rezilierea de drept in baza unei simple notificari scrise transmisa de Vendor Marketplace catre Negociat.ro SRL,
 • Prin denuntare unilaterala, de catre oricare dintre parti, oricand pe durata contractului, dar cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile, caz in care niciuna dintre parti nu va putea solicita daune interese, despagubiri si/sau alte pretentii materiale sau de alta natura pentru incetarea contractului.

fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata (pact comisoriu) daca Negociat.ro SRL incalca una din obligatiile prevazute la art. 5.2 din contract, indeplinirea acestor obligatii fiind considerata esentiala pentru Vendor Marketplace;

10.2. Incetarea sub orice forma a prezentului contract nu are efect asupra obligatiilor intre parti, precum si pentru plata catre Negociat.ro SRL a comisionului de catre Vendor Marketplace pentru comenzile plasate de clienti anterior incetarii prezentului contract. De asemenea, Vendor Marketplace este tinut raspunzator pentru toate obligatiile ce ii revin in relatia cu clientii si dupa incetarea prezentului contract. In cazul nerespectarii acestora, Negociat.ro SRL isi rezerva dreptul de a acoperi prejudiciul clientilor, caz in care Vendor Marketplace se obliga la plata sumelor platite de Negociar.ro SRL catre clienti precum si orice cheltuieli/costuri suportate de Negociat.ro  SRL cu acestea in termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii de catre Negociat.ro SRL.

 

Capitolul XI.    LEGEA APLICABILA, LITIGII

11.1. Interpretarea, valabilitatea si executarea prezentului contract, precum si toate drepturile si actiunile la dispozitia partilor in conformitate cu prezentul contract vor fi guvernate in toate privintele de legile din Romania.

11.2. Orice disputa sau pretentie ce rezulta din prezentul contract se va solutiona de comun acord. In eventualitatea in care nu poate fi solutionata de comun acord, disputa ce rezulta din sau in legatura cu prezentul contract se va solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta din Bucuresti.

Capitolul XII.    CESIUNEA CONTRACTULUI

12.1. De la data semnarii contractului si pe toata durata prezentului contract, partile nu pot cesiona nici unul dintre drepturile sau obligatiile lor in conformitate cu prezentul contract nici in totalitate si nici partial sau altfel fara aprobarea prealabila in scris a celeilalte parti.

Capitolul XIII.    NOTIFICARI

13.1. Orice comunicare sau notificare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati (i) personal, (ii) prin curier, (iii) prin posta electronica - e-mail sau (iv) prin posta cu confirmare de primire, la urmatoarele adrese / adrese de e-mail:

 

Pentru Vendor Marketplace:  

Adresa: 

e-mail: 

 

Pentru NEGOCIAT.RO SRL

Adresa: B-dul Lucian Blaga nr.90, Sebes  

e-mail: suport@negociat.ro

 

13.2. In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

13.3. Daca comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita, daca niciun mesaj de eroare sau de «outof-office» nu a fost emis de serverul destinatarului si/sau daca exista un raport de confirmare a expeditiei, in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele lucratoare, in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare.

13.4. Daca comunicarea este inmanata personal se considera primita in momentul inmanarii.

13.5. Comunicarile sau notificarile verbale se pot lua in considerare de catre parti, dar trebuie confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

13.6. Partea care isi modifica adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati pentru derularea prezentului contract, va anunta imediat cealalta parte.

 

Capitolul XIV.   FORTA MAJORA

14.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa partilor, care survine dupa data semnarii contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor din contract va fi considerata Forta Majora si va exonera partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

14.2. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data.

14.3. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele parti sa-si efectueze obligatiile, partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre parti poate denunta contractul.

Capitolul XV.   ALTE DISPOZITII

15.1. Vendor Marketplace garanteaza ca are capacitatea legala si toate autorizatiile cerute de legislatia aplicabila pentru comercializarea produselor pe Platforma Marketplace, precum si ca a obtinut toate aprobarile statutare si legale aplicabile pentru incheierea contractului si are capacitate si autoritate deplina pentru a incheia si executa contractul si pentru a exercita toate drepturile si pentru a-si realiza obligatiile in conformitate cu prezentul contract.

15.2. Potrivit cunostintelor detinute de catre reprezentantii partilor, semnarea si executarea prezentului contract (a) nu incalca nicio prevedere a nici unei legi sau a nici unei alte reglementari aplicabile in cazul prezentului contract, (b) nu incalca nicio hotarare judecatoreasca a nici unei instante sau decizie a unei autoritati de reglementare sau nicio decizie arbitrala, in fiecare caz obligatorie pentru parte.

15.3. Vendor Marketplace cunoaste si accepta in mod expres faptul ca Negociat.ro SRL poate oferi spre vanzare si comercializa prin Platforma Marketplace produse similare cu produsele Vendor Marketplace sau de alta natura, fie printr-o oferta comerciala proprie a Negociat.ro SRL, fie pe seama altor furnizori (inclusiv concurenti directi sau potentiali ai Vendor Marketplace) care au intrat in relatii contractuale cu Negociat.ro SRL pentru prezentarea si comercializarea produselor lor prin Platforma Marketplace.

15.4. Prezentul contract, inclusiv toate anexele la acesta din urma, constituie intregul contract dintre parti. Nicio modificare sau completare a prezentului contract nu va avea efect daca nu se realizeaza prin act aditional semnat de catre ambele parti.

15.5 In eventualitatea in care orice prevedere din prezentul contract este sau devine nelegala, nula, invalidata sau se va dovedi inaplicabila sau neexecutorie in baza legii sau a deciziei unei instante, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale contractului in ansamblul lor, nu vor fi afectate.

15.6. Partile convin ca simplul fapt al neexecutarii oricarei obligatii prevazute in prezentul contract are ca efect punerea in intarziere a partii care nu si-a executat obligatia.

15.7. Partile agreeaza ca nu vor face declaratii in presa si/sau alte declaratii publice prin care sa denigreze imaginea celeilalte parti.

15.8. Orice declaratie publica a uneia dintre parti in legatura cu Vendorul  ce face obiectul prezentului contract va fi aprobata in prealabil de catre cealalta parte, exceptie facand actiunile de marketing si comunicarile facute de catre Negociat.ro SRL avand ca scop promovarea Platformei de Negociat.ro SRL si/sau a produselor si/sau serviciilor comercializate prin intermediul acesteia.

15.9. Drepturile si remediile partilor sunt cumulative si nu alternative. Nici neexercitarea, nici intarzierea partii de a-si exercita oricare dintre drepturile, prerogativele sau privilegiile pe care le are in baza prezentului contract nu va fi interpretata ca renuntare la acel drept, prerogativa sau privilegiu.

15.10. Partile confirma ca fiecare si toate clauzele acestui contract au fost analizate de parti si negociate in conformitate cu cerintele si obiectivele acestora, nefiind incidente dispozitiile Codului Civil privitoare la contracte de adeziune, clauze standard si neuzuale. Prezentul contract este recunoscut de fiecare parte ca fiind rezultatul negocierilor purtate intre acestea, pe parcursul carora atat Negociat.ro SRL cat si Vendor Marketplace au avut dreptul de a propune modificari/completari ale clauzelor contractuale.

15.11. In conformitate cu dispozitiile Codului Civil Roman privind incheierea valabila a prezentului contract, Vendor Marketplace declara prin semnarea prezentului contract ca a luat cunostinta de dispozitiile art. 1.203 din Codul Civil, referitoare la clauzele neuzuale din cuprinsul acestui contract, a citit dispozitiile art.

5.1, art. 7, art. 8, art. 10, art.11.2, art. 12, art. 15.11 si a acceptat in mod expres aceste clauze.

15.12. Vendor Marketplace accepta in mod expres faptul ca data intrarii in vigoare a prezentului contract este data semnarii contractului de catre Negociat.ro SRL.;

Prezentul contract are 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

PROPRIETAR AL PLATFORMEI MARKETPLACE                            VENDOR MARKETPLACE

               SC  NEGOCIAT.RO  SRL                                                     Deacord cu teremni si conditii  vendor